Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konwencie terenowym Tolk-Folk (zwanym dalej TF).
 2. Regulamin jest dostępny u organizatorów oraz na oficjalnej stronie TF: www.tolk-folk.pl.
 3. Uczestnikiem TF może być osoba, która opłaciła akredytację. Uczestnik po opłaceniu akredytacji otrzymuje opaskę na rękę, którą jest zobowiązany nosić przez cały czas trwania TF.
 4. Wysokość akredytacji jest ogłaszana co najmniej dwa tygodnie przed TF. Wszelkie dodatkowe informacje na temat akredytacji są dostępne na oficjalnej stronie TF: www.tolk-folk.pl.
 5. Wpis na listę uczestników oraz opłacenie akredytacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w TF po przedstawieniu organizatorom pisemnego pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w TF pod warunkiem pozostawania w trakcie TF pod opieką osoby powyżej 16. roku życia wyznaczonej przez rodziców lub prawnych opiekunów i wskazanej pisemnie w pozwoleniu na udział.
 7. Pełnoletni uczestnicy TF są zobowiązani posiadać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość uczestnika i okazywać go na każdorazowe wezwanie organizatorów.
 8. Na polu namiotowym, będącym terenem, na którym odbywają się wydarzenia TF, mogą przebywać jedynie uczestnicy TF oraz organizatorzy i osoby upoważnione przez organizatorów.
 9. Uczestnicy TF ponoszą pełną prawną oraz finansową odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich działania. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wypadki powstałe w wyniku działania uczestników.
 10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, zniszczone lub skradzione podczas TF.
 11. Uczestnicy TF opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie.
 12. Uczestnicy TF są zobowiązani zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz osobom trzecim.
 13. Na terenie TF wolno używać łuków tradycyjnych i mieczy treningowych w celach treningowych, w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Organizatorzy wyznaczają miejsca treningów. Poza wyznaczonymi miejscami nie można używać w/w broni.
 14. Uczestnicy TF są zobowiązani zachowywać się w sposób kulturalny oraz taki, by nie przeszkadzać innym uczestnikom TF bądź osobom trzecim, szczególnie w porze nocnej. Organizatorzy wyznaczają miejsca, w których dopuszczalne jest umiarkowane natężenie hałasu również w porze nocnej (ognisko, altana).
 15. Uczestnicy TF są zobowiązani do zachowania czystości na terenie pola namiotowego i segregacji odpadów. Organizatorzy zapewniają pojemniki do segregacji odpadów.
 16. Uczestnicy TF są zobowiązani stosować się podczas trwania TF do wszelkich poleceń organizatorów na terenie pola namiotowego i podczas dnia oficjalnego poza polem.
 17. Zabrania się umieszczania plakatów i rozprowadzania ulotek reklamowych podczas trwania TF na polu namiotowym i w miejscu organizacji dnia oficjalnego bez pozwolenia organizatorów.
 18. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych uczestników TF bądź osób trzecich, bądź łamiące postanowienia niniejszego regulaminu, będą usuwane z TF bez prawa powrotu i bez zwrotu akredytacji.
 19. Psy znajdujące się na polu namiotowym powinny przez cały czas trwania TF posiadać przypiętą smycz, której właściciel może użyć do przytrzymania psa w razie potrzeby lub w sytuacji zagrożenia.
 20. Na terenie pola namiotowego obowiązuje zakaz wyrzucania niedopałków od papierosów tradycyjnych i elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi. Uczestnicy palący papierosy są zobowiązani do korzystania ze śmietników lub przenośnych popielniczek.
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.