Regulamin

Regulamin Tolk Folku

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konwencie terenowym Tolk Folk (zwanym dalej TF)

2. Regulamin dostępny jest u organizatorów, jak i na oficjalnej stronie TF: www.tolkfolk.pl

3. Uczestnikiem może być osoba, która opłaciła akredytację. Uczestnik po opłaceniu akredytacji otrzymuje opaskę na rękę, którą jest zobowiązany nosić przez cały okres trwania TF.

4. Podpisanie listy uczestników i wpłacenie akredytacji oznacza akceptację Regulaminu TF przez uczestnika.

5. Wysokość akredytacji zostanie ogłoszona co najmniej na dwa tygodnie przed TF. Wszelkie dodatkowe informacje na temat akredytacji dostępne będą na oficjalnej stronie internetowej www.tolkfolk.pl

6. Osoby niepełnoletnie chcące uczestniczyć w konwencie powinny przedstawić organizatorom pozwolenie od rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby poniżej 16 roku życia w trakcie TF pozostają pod opieką osoby wyznaczonej przez rodziców lub prawnych opiekunów (również na piśmie).

7. Pełnoletni uczestnicy powinni posiadać dokument ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość uczestnika i okazywać go na każdorazowe wezwanie organizatorów TF.

8. Na polu namiotowym, będącym terenem, na którym odbywają się wszelkie wydarzenia TF, przebywać mogą jedynie uczestnicy i organizatorzy, oraz osoby upoważnione przez organizatorów.

9. Uczestnicy TF ponoszą pełną (również finansową) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich działania. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani finansowej za wypadki powstałe w wyniku działania uczestników. Organizatorzy nie odpowiadają również za rzeczy zagubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania TF.

10. Uczestnicy TF opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie.

11. Na terenie TFu wolno używać w celach treningowych, w wyznaczonych miejscach, łuków tradycyjnych i mieczy treningowych z zachowaniem szczególnej ostrożności. Organizatorzy wyznaczają miejsca treningów. Poza wyznaczonymi miejscami w/w broni nie wolno używać.

12. Uczestnicy TF są zobowiązani zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz osobom trzecim.

13. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych uczestników bądź osób trzecich, bądź łamiące postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z TF bez prawa powrotu i bez zwrotu akredytacji.

14. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kulturalnego oraz takiego aby nie przeszkadzać innym uczestnikom konwentu, szczególnie w porze nocnej. Organizatorzy wyznaczają miejsca, w których dopuszczalne jest umiarkowane nasilenie hałasu również w porze nocnej (ognisko, altana).

15. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości na terenie pola namiotowego i segregowania odpadów. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia pojemników do segregacji odpadów.

16. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do wszelkich poleceń organizatorów zarówno na terenie pola namiotowego i podczas dnia oficjalnego poza polem podczas trwania TF.

17. Zabrania się umieszczania plakatów i rozprowadzania ulotek reklamowych podczas trwania TF bez pozwolenia organizatorów.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.